شور و اشتیاق آنچه انجام می دهیم در تمام خدمات ما منعکس است.

درباره ما

سال ۱۳۴۲ سر آغاز فعالیت چاپ زیبا است.

هم ‌چون بسیاری از صنایع بنیادین شهر تبریز، مجموعه چاپ زیبا دارای پیشینه‌ای بس کهن و درخشان است. مرحوم حاج هاشم غفورزاده نوبر در سال ۱۳۴۲ با کاربست تکنولوژی آن دوران، مبادرت به تأسیس چاپخانه زیبا نمود.

در ادامه فعالیت‌های مجموعه چاپ زیبا در سال ۱۳۶۰ با بازنشستگی بنیانگذار آن، امتیاز چاپخانه زیبا به برادرزاده ایشان، مرحوم حاج کریم غفورزاده منتقل گردید که این انتقال امتیاز را می‌توان شروعی نو برای حیات مجموعه چاپ زیبا در مسیر موفقیت در صنعت چاپ دانست. مرحوم حاج کریم غفورزاده به جهت آشنایی پیشین با صنعت چاپ و صنایع مرتبط با بسته‌بندی، در دوران مدیریت خود تحولی نوین در مجموعه چاپ زیبا رقم زد.

در سال ۱۳۹۰ با درگذشت حاج کریم غفورزاده، چاپخانه زیبا به فرزند ایشان، مهندس ودود غفورزاده منتقل گردید تا با همراهی خواهرانش مهندس فاطمه، مهندس مریم و مهندس سارا و با تأسی از تجارب و پیشینه‌ی مجموعه چاپ زیبا، برگ زرینی بر افتخارات این مجموعه افزوده و آن را در مسیر توسعه پیش برند.

Allright reserved For Ziba Print House ©
Powered By
toranjStudio.com